Lemon Juice Quartet (Eyal Maoz, Avishai Cohen, Shanir Ezra Blumenkranz, Kevin Zubek)