MoGoToYoYo (Yasuhiro Yoshigaki, Keigo Iwami, Ryuichi Yoshida, Motoharu, Rabbit Arimoto)